Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities

 1. Medicour: Medicour, gevestigd op Vluchtoord 7, 5406 XP in Uden, KvK-nummer 17142434.
 2. Klant: degene met wie Medicour een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Medicour en Klant samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Medicour.
 2. Medicour en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Medicour en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Medicour zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Artikel 4: Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Medicour de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Medicour slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5: Prijzen

 1. Medicour hanteert prijzen in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Medicour mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Medicour en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Medicour mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Medicour moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Medicour mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. Medicour zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Klant mag de overeenkomst met Medicour opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6: Betalingen en betalingstermijn

 1. Medicour mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Medicour hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Medicour aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Medicour mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7: Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Medicour de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Medicour.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Medicour zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Medicour op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Medicour, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8: Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9: Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Medicour te verrekenen met een vordering op Medicour.

Artikel 10: Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van Medicour die bij de Klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Medicour de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11: Garantie

 1. Wanneer de Klant en Medicour een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Medicour enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Medicour voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Medicour mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Medicour op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Medicour tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13: Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Medicour.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Medicour de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Medicour redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14: Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Medicour en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 15: Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 16: Geheimhouding

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Medicour ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Medicour waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Medicour schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  2. die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 17: Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Medicour tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Medicour geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18: Klachten

 1. De Klant moet een door Medicour geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Medicour daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Medicour hierop gepast kan reageren.
 4. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Medicour.
 5. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Medicour andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 19: Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Medicour.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Medicour ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 20: Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Medicour een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 21: Aansprakelijkheid Medicour

 1. Medicour is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Medicour aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Medicour is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Medicour aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 22: Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Medicour vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23: Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Medicour toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Medicour nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Medicour in verzuim is.
 3. Medicour mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Medicour kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 24: Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Medicour door de Klant niet aan Medicour kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtssituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  1. een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  2. wanprestatie of overmacht van toeleveranciers of anderen
  3. stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  4. computervirussen
  5. stakingen
  6. overheidsmaatregelen
  7. vervoersproblemen
  8. slechte weersomstandigheden
  9. werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Medicour 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Medicour kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Medicour hoeft in een overmachtssituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Medicour hiervan voordeel heeft.

Artikel 25: Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Medicour de overeenkomst aanpassen.

Artikel 26: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Medicour mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Medicour altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Medicour zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

Artikel 27: Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Medicour aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Medicour.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 28: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Medicour bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Medicour is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Medicour is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Medicour, tenzij de wet iets anders bepaalt.
 • Efficiënt
 • Betrouwbaar
 • Kostenbesparend
 • Milieuvriendelijk